Veelgestelde vragen

Wat is het Privacybeleid van Mijn Re-integratieplan?

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mijn Re-integratieplan (hierna MRP) verwerkt van haar gebruikers.

MRP hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacybeleid van MRP willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De MRP houdt zich in aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

MRP is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens in binnen het programma. Indien je na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens

MRP verwerkt persoonsgegevens van je omdat je gebruikmaakt van Mijn Re-integratieplan.

Toestemming (grondslag)

Indien je gebruikt maakt van de MRP of om een andere reden persoonsgegevens aan MRP verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
De Whiplash Stichting Nederland (WSN) is penvoeder van het voucherproject Samen Bouwen aan Participatie. De WSN heeft het projectleiderschap uitbesteed. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens tijdens de duur van het voucherproject (2016 t/m 2019) is de projectleider van MRP. De projectleider is bereikbaar via info@mijnreintegratieplan.nl.

Welke gegevens verwerkt MRP en voor welk doel
De volgende persoonsgegevens worden door MRP verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Vereniging/organisatie
 • Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn, zoals bv gebruikersnaam en/of social media account(s)
 • Alle persoonsgegevens en andere kenmerken die je zelf publiceert in MRP

MRP verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres worden gebruikt om een gebruikersaccount aan te maken
 • Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het gebruik van MRP en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden
 • Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van informatie over diensten en activiteiten van MRP
 • Je naam en e-mailadres worden gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met MRP
 • Je gebruikersnaam wordt gebruikt om een account aan te maken.

Websitegebruik: Cookies en formulieren

De MRP heeft een website: www.mijnreintegratieplan.nl en via deze website kan je inloggen.

Er worden geen cookies gebruikt op onze website. We verzamelen geen gegevens om je websitegebruik nader te analyseren en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

MRP gebruikt op haar website een vragenformulier. De persoonsgegevens die zo worden verzameld, worden gebruikt om het programma te verbeteren.

Bewaartermijnen

MRP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je gebruik tot maximaal zeven jaar na afloop van dit gebruik. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.